Skip to content

Koolitused

avalikud koolitused ja töötoad

SEGNI MOSSI WORKSHOP "GLITTER"

12.–13.01.2024

Tallinn, Estonia

Segni mossi on visuaalkunstniku Alessandro Lumare ja koreograaf Simona Lobefaro 2014. aastal sündinud projekt, mille eesmärk on uurida tantsu ja graafilise märgi koostoimet laste ja täiskasvanutega.

Segni mossi is a research project born in 2014 from the visual artist Alessandro Lumare and the choreographer Simona Lobefaro in order to investigate the interaction between dance and graphic sign with children and adults.

Itaaliast pärit visuaalkunstnik Alessandro Lumare ja koreograaf Simona Lobefaro tulevad esmakordselt Eestisse! Nende välja töötatnud liikumise ja visuaalkunsti töötoad on maailmakuulsad ning nad on saanud erinevaid auhindu ja tunnustusi. 

————–

Sihtrühmaks on loovterapeudid, tantsijad, koreograafid, haridustöötajad jt huvilised. 

Töötuba toimub inglise keeles!

Segni Mossil on töötoad, mis jagunevad värvide järgi ja milles igas on erinevad uurimise aspektid. Esimesel korral annavad nad Eestis töötoa “Glitter”, kus uurime tsirkulaarsust, valgust ja varju, sukeldume jälgedesse, uurime ühendusi, lükkame, ronime, tekitame tuult. 

Autorid kirjeldavad enda töötubasid:

Kes ütles, et maalima peab istudes? Et kuni käsi paberil libiseb, peaks ülejäänud keha magama jääma? Joonistada saab kogu kehaga: joosta, hüpata, naerda. Saate joonistada ilma vaatamata, teise kehaga, häälega, õhku. Võid olla teravmeelne ja võid ruumis ära eksida. Saate jätta jälje isegi liikumatuks jäädes.

Meie töötubade eesmärk on pakkuda osalejatele võimalust aidata üle saada väidetava joonistamise ebakompetentsusega seotud hirmudest ja tavadest, saada enesekindlamaks oma kehast kui suhtlemisvahendist, arendada oskust osaleda rühmategevustes, stimuleerida kriitilist mõtlemist ja esteetilist tunnet. 

————–

ASUKOHT: Tallinn (täpne koht kinnitub oktoobriks)

AEG: töötuba on kokku 10h, toimub kaks gruppi

I grupp:  reede 12.01 14:00–19:00; laupäev 13.01 9:00–14:00
II grupp: laupäev 13.01 15:00–20:00; 14.01 pühapäev 9:00–14:00

TASU: 360€ (KM hinnas), sisaldab lõunapausi kergeid snäkke ja kohvi/teed, koolitustõendit

Võimalus maksta kahes osas, kus kahe arve vahel on vähemalt 30 päeva. 

————–

Segno Mossi kohta rohkem infot:

https://www.facebook.com/segnimossi ; 

https://www.instagram.com/segni_mossi/

Italian visual artist Alessandro Lumare and choreographer Simona Lobefaro are coming to Estonia for the first time! The movement and visual art workshops they have developed are world renowned and have received various awards and recognitions.

————–

The target group is creative therapists, dancers, choreographers, educators and other interested parties.

The workshop will be held in English!

Segni Mossi has workshops divided by color, each with a different aspect of exploration. For the first time, they will give a workshop “Glitter” in Estonia, where we will explore circularity, light and shadow, dive into traces, explore connections, push, climb, create wind.

The authors describe their workshops:

Who said you have to sit down to paint? That while the hand is sliding on the paper, the rest of the body should fall asleep? You can draw with your whole body: run, jump, laugh. You can draw without looking, with another body, with your voice, in the air. You can be witty and you can get lost in space. You can leave a mark even while standing still.

The purpose of our workshops is to offer participants the opportunity to help overcome fears and practices related to the alleged incompetence of drawing, to become more confident about their body as a means of communication, to develop the ability to participate in group activities, to stimulate critical thinking and aesthetic feeling.

————–

LOCATION: Tallinn (the exact location will be confirmed by October)

TIME: the workshop is 10 hours in total, there are two groups

Group I: Friday 12.01 14:00-19:00; Saturday 13.01 9:00 – 14:00
Group II: Saturday 13.01 15:00–20:00; 14.01 Sunday 9:00 a.m. to 2:00 p.m

FEE: €360 (VAT included), includes light snacks and coffee/tea during the lunch break, training certificate

Option to pay in two instalments with at least 30 days between two invoices.

————–

More information about Segno Mossi:

https://www.facebook.com/segnimossi ;

https://www.instagram.com/segni_mossi/

registreerimise vorm

tellitavad koolitused

loovteraapia tehnikate tutvustamine erinevatele spetsialistidele

 • psühholoogid
 • nõustajad
 • psühhoterapeudid
 • meditsiinitöötajad
 • õpetajad
 • tugimeeskonna spetsialistid
 • muud inimestega töötavad spetsialistid

raseduse psühholoogia ja raseduskriis

 • raseduse planeerimine, rasedus, sünnitus, sünnitusjärgne periood - psühholoogilised eripärad
 • paarielu raseduse ajal ja sünnitusjärgselt
 • loovad tehnikad sünnituseks ettevalmistamisel

lapse arengu toetamine esimese kolme eluaasta vältel

 • lapse arengu toetamine esimese kahe eluaasta vältel
 • kiindumussuhe
 • eneseregulatsioon
 • aju areng esimestel aastatel
 • sensoorne, motoorne, kognitiivne areng
 • laste temperament

loovus

 • loovad tehnikad töös lastega
 • loovuse toetamine ettevõttes/meeskonnas
 • loomingulise mõõna ületamine
 • loovus enesearegus

loovagentuuride ja teistele loovatele meeskondadele

 • individuaalne loovteraapia
  • töötaja efektiivsuse suurendamine (töö emotsioonidega, stress ja läbipõlemine, töö motivatsiooniga, töö-pereelu konflikt, tööga rahulolu toetamine)
 • loovuse toetamine ja loomingulise mõõna ületamine
 • aja planeerimine loomeinimestele
 • meeskonnatöö toetamine: suhete loomine ja kommunikatsioon
 • muutuste tegemine (kuidas kiiresti muutuvas keskkonnas otsuseid langetada (nõuab loovat lähenemist)), muutustega kohanemine (traditsioon vs. innovatsioon), teie roll meeskonnas, organisatsioonis - paindlikkuse suurendamine, loova mõtlemise harjutused
 • disainmõtlemise toetamine
 • lahenduste leidmine
 • loovteraapiline vaimse tervise toetamise meeskondadele (loe pikemalt altpoolt)
Koolitus meeskonnale (kuni 20 inimest)

loovteraapiline vaimse tervise toetamine meeskondadele

“Vaimse tervise toetamine loovteraapiliste meetodite ja tehnikate abil, kombineerides neid lahenduskeskse lühiteraapia ja enesekaastunde (sh teadveloleku) põhimõtetega.”

Koolitust saavad tellida ettevõtted oma personalile, kes töötavad suure pinge all, kelle puhul on täheldatud läbipõlemise märke ning motivatsiooni ja töö efektiivsuse langust. Samuti võib koolitust tellida kõige selle ennetamiseks mis tahes meeskonnale. Ennetus on alati parim variant meeskonna vaimse tervise toetamiseks! Stress (sh lühiajaline) ja läbipõlemine võivad vähendada kognitiivset võimekust ning mida kauem see kestab, seda jäädavamalt kahjustuvad ja mõjutavad need meie vaimset ja kehalist tervist. Kognitiivsed funktsioonid on seotud loova mõtlemisega, st kui meie kognitiivne võimekus langeb (nt stressi tulemusena), ei suuda me loovalt mõelda ega probleeme lahendada.

Kümnest kohtumisest koosneva koolituse eesmärk on toetada töötajate vaimset tervist, kasvatada sellekohast teadlikkust ning erinevate individuaalsete, paari- ja grupitöödena valmivate loovtegevuste abil ennetada läbipõlemist, ärevust, depressiooni, suurendada säilenõtkust (omadus uutes olukordades hakkama saada) ja enesekaastunnet (sh teadvelolekut). Kõik need vaimse tervise aspektid on seotud töötajate efektiivsuse, motivatsiooni, harjumuste ja tervisliku mina-pildi tekkega. Koolitus on suunatud eelkõige individuaalsete ressursside leidmisele, kuid selle raames tehakse ka grupitöid, millega saab toetada meeskonnaliikmete omavahelisi suhteid.

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi.

Kohtumised kestavad kaks tundi ja toimuvad kümnel järjestikusel nädalal ühe korra nädalas. Loengutes käsitletakse vaimse tervise riski- ja kaitsetegureid, stressi ja läbipõlemist. Läbi Praktiliste harjutuste käigus omandatakse vahendid oma vaimse tervise toetamiseks, eesmärkide ja ressursside leidmiseks ning mina-pildi tugevdamiseks.

koolituse võimalikud tulemused:

 • suurenevad emotsionaalne heaolu ja enesesõbralikkus
 • väheneb läbipõlemine
 • paraneb eneseateadlikkus
 • osatakse seada isiklikke eesmärke ja leida ressursse nende saavutamiseks
 • ollakse teadlikud vaimse tervise riski- ja kaitseteguritest
 • omandatakse teadmised ja praktilised oskused oma vaimse tervise toetamiseks

Koolituse läbiviija on loovterapeut Alissa Kiinvald, kes on selle koolituse programmi mõju uurinud oma magistritöö raames teostatud rakendatavusuuringu käigus. Enne ja pärast koolitust tehtud mõõtmiste kohaselt paranes koolituse järgselt emotsionaalne heaolu, vähenes depressioon ja üldärevus, suurenes enesesõbralikkus ja vähenes läbipõlemistunne.

Lisaks on võimalik tellida koolitusega paralleelselt toimuvaid individuaalseid kohtumisi töötajatele, kellel oleks vaja üks-ühele sessioone. Koolituse mõju hindamiseks saab tellida testid, mis viiakse läbi enne ja pärast koolitust, et selgitada välja muutused emotsionaalses heaolus, läbipõlemistundes ja enesesõbralikkuses.

Täpse hinnapakkumise saamiseks saatke meile päring, millele vastame kolme tööpäeva jooksul. Koolitust on võimalik teha ka lühemalt (sellisel juhul võivad oodatavad mõjud olla nõrgemad) või pikemalt.

 

Täiskasvanu koolitus teave

LOOV teraapiakeskuse (PIGNERES OÜ) tegevusloa nr: 223522.

 

1. ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1.1 PIGNERES OÜ koolitused toimuvad LOOV teraapiakeskuse nime alt. 

1.2 Loov Teraapiakeskus lähtub täiendkoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest (nt Eesti Loovteraapiate Ühingu eetikakoodeksist). 

1.3  LOOV teraapiakeskuse koolituste õppekavarühmad: psühholoogia; teraapia ja taastusravi; isikuareng.

1.4.  Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus ühe akadeemilise tunni kestvus on 45 minutit. 

1.5 Koolitused viiakse läbi eesti keeles või vene keeles. Iga koolituse juures on eraldi välja toodud, mis keeles koolitus läbi viiakse.

1.6 Koolituste aluseks on nende kirjelduses välja toodud: lühikirjeldus/tutvustus, sihtrühm,  toimumise koht, kestvus, õppekava nimetus, õppekava rühm, koolituse läbi viimise keel, õpiväljundid, koolituse sisu, läbimise kriteeriumid, lektori pädevused, registreerimise/loobumise ning pretensioonide info. 

 

2. KOOLITUSTELE REGISTREERIMINE

2.1 Koolitustele registreerimine käib läbi LOOV teraapiakeskuse kodulehe (loovtk.ee), kus koolituste kirjeldused ning registreerimine on avatud “broneeri” kategooria alt. Koolitus lisatakse ostukorvi ning seejärel saab maksta kasutades pangalinki, pangaülekannet või lisada kommentaari e-arve soov. Pärast registreerimist tuleb osaleja e-postile kinnituskiri (seda võib otsida ka rämpspostist).

2.2 Arve maksmise tähtajaks eraisikutel on 1 päev enne koolituse algust, juriidilistel isikutel kuni 21 päeva pärast koolituse toimumist. Võimalik on maksta mitmes osas ja/või kokkulepitud kuupäeval. Eraldi kokulepeteks tuleb soovi avaldada kirjalikult e-posti teel loov@loovtk.ee 

2.3 Koolitused toimuvad, kui on vähemalt 5 osalejat.

2.4 Koolitusel saab osaleda veebi vahendusel kuni 50 inimest ja kontaktõppes kuni 30 inimest. Kohtade täitumise korral saab registreerida ootenimekirja. 


3. KOOLITUSE ÄRA JÄÄMINE VÕI LOOBUMINE

3.1 Kui koolitus peaks ära jääma (koolitaja haigestumine, muud ootamatud olukorrad) antakse sellest osalejatele esimesel võimalusel teada ning lepitakse kokku uus koolituse toimumise aeg. Kui uuel ajal ei ole võimalik osaleda, tagastatakse registreerijale koolituse tasu või saab selle eest kasutada teisi PIGNERES OÜ teenuseid.

3.2 Kui kolm päeva enne koolituse toimumist ei ole 5 osalejat koos, antakse sellest osalejatele e-posti teel teada ning koolitus lükkub edasi või tühistatakse. 

3.3 Koolituse ära jäämise või edasi lükkumise korral saab koolitustasu kasutada järgneval korral, teiste PIGNERES OÜ teenuste soetamiseks või tagasimakse pangakontole, millega koolituse eest tasuti. 

3.4 Kui registreerija on koolituse eest tasunud ning koolitus toimub, kuid soovib koolitusest loobuda (ükskõik, mis ajal), siis tagasimakset ei tehta. Koolitustasu võib kasutada teiste PIGNERES OÜ teenuste eest, nt edaspidiste koolituste jaoks. 

 

4. KOOLITUSE LÄBIMINE

4.1 Koolitused toimuvad ZOOM keskkonnas või kontaktselt. Sellisel juhul on koolituse juures välja toodud aadress, kus koolitus toimub. Mõlemal juhul on osalejatele tagatud koolituse sisule vastav keskkond, mis toetaks koolituse läbimist. 

4.2 Koolitused koosnevad loengu osast, individuaalsest tööst ning grupiaruteludest. 

4.3 Koolitustõend väljastatakse osalejale, kes osaleb koolitusel algusest lõpuni ning teeb kaasa kõik koolitusel läbi viidud harjutused, arutelud jm. 

4.4 Koolituselt poole pealt lahkumise tõttu saab koolitajaga teha kokkuleppe koolituse läbimiseks iseseisva tööga, mis kataks koolitusel läbi võetud teemad, millelt osaleja puudus. 

4.5 Kõigile koolitusel osalenutele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud koolitustõend 3 nädala jooksul, mis saadetakse e-posti peale. 

 

5. KVALITEEDI TAGAMINE

5.1 LOOV teraapiakeskuse koolitajad on loovterapeudid (MSc), kes on täiendanud end erinevates õpetes ja koolitustel. Koolitajate pädevustega saab tutvuda kodulehel: https://loovtk.ee/spetsialistid/ 

5.2 Koolitajad täiendavad end erialaselt järjepidevalt, osalevad supervisioonides ja/või kovisioonides. 

5.3 Iga koolituse lõpus täidavad osalejad Google Form tagasiside ankeedi koolitusele, kus märgitakse ära enda rahulolu koolitusega (skaalal 0–10), mis tuli enim kasuks ning edaspidised soovitused/ettepanekud. Antud infot võetakse alati arvesse koolituste edaspidistel planeerimistel ja sisu kokku panekutel. 


6. PRETENSIOONID

6.1 LOOV teraapiakeskuse koolitaja ning koolitusel osaleja vahelised vaidlused lahendatakse omavahel telefoni (55686908) või eposti (loov@loovtk.ee) teel.