Skip to content

Koolitused

tulevad koolitused ja töötoad


LOOVTERAAPILISED LAHENDUSED 1-6A LASTEGA

📍 ZOOM
🗓️ 24.09.2024 | 29.10.2024 | 17.12.2024

Ühe päevane koolitus lastega töötavatele inimestele ja lastevanematele, kes soovivad väga praktilisi näiteid, kuidas rakendada loovteraapilisi võtteid eelkooliealiste lastega, toetamaks nende igakülgset arengut ja kõige enam - loovust! Fookuseks sensomotoorsed ja kunstieelsed materjalid.

Koolitus toimub iga kuu septembrist aprillini.


LOOVTERAAPILISED TEHNIKAD +3a LASTEGA

📍 ZOOM
🗓️ 8.10.2024 | 12.11.2024

Ühe päevane koolitus lastega töötavatele inimestele ja lastevanematele, kus keskendume +3a laste ja noorte sihtrühmale. Kuidas loovteraapiliste võtetega luua lapsega kontakt, mõista tema sisemaailma, leida tugevusi ja toetada tema tundeid? Teeme koolitusel enamik harjutusi ise läbi ehk tegemist on väga praktilise ja omakogemusliku koolitusega! Fookuseks erinevad harjutused kunstimaterjalidega.

tundetarkuse (tugi)grupp 2-6a väikelaste vanematele


📍 ZOOM
🗓️ järgmine grupp alustab september 2024!

Nelja nädala jooksul toimuv online grupp lastevanematele, et õppida väikelapse eneseregulatsiooni kohta, teha läbi praktilisi tegevusi, saada tagasisidet ning küsida küsimusi.

Üks grupp kestab kuu aega ja toimub iga kuu septembrist maini.


SEGNI MOSSI workshop "YELLOW"

🗓️ 25.–26.10.2024

Töötuba loovterapeutidele, psühholoogidele, psühhoterapeutidele jt huvilistele!

Segni Mossi on visuaalkunstniku Alessandro Lumare ja koreograaf Simona Lobefaro 2014. aastal sündinud projekt, mille eesmärk on uurida tantsu ja graafilise märgi koostoimet laste ja täiskasvanutega. Nad on saanud väga palju rahvusvahelist tunnustust ja auhindu!

Tule õpi selgeks uus meetod!


TÄIENDKOOLITUS EELKOOLIEALISTE LASTE ARENGU TOETAMISEKS

Nelja nädala pikkune koolitus lastega töötavatele inimestele ja lastevanematele, kes soovivad põhjalikke teadmisi!

Koolituse "Eelkooliealiste laste arengu toetamine" peamine eesmärk on pakkuda süvitsi minevat teavet ja praktilisi oskusi laste arengu toetamiseks. See käsitleb laste arengu erinevaid aspekte, rõhutades loovuse ja eneseregulatsiooni tähtsust.

Koolitus toimub iga kuu septembrist aprillini.

LOOV teraapiakeskuse (MTÜ CREATIVE THERAPY) tegevusloa nr: 80626726.

 

1. ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1.1 MTÜ CREATIVE THERAPY koolitused toimuvad LOOV teraapiakeskuse nime alt. 

1.2 LOOV teraapiakeskus lähtub täiendkoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest (nt Eesti Loovteraapiate Ühingu eetikakoodeksist). 

1.3  LOOV teraapiakeskuse koolituste õppekavarühmad: psühholoogia; teraapia ja taastusravi; isikuareng, lastehoid ja teenused noortele.

1.4.  Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus ühe akadeemilise tunni kestvus on 45 minutit. 

1.5 Koolitused viiakse läbi eesti keeles või vene keeles. Iga koolituse juures on eraldi välja toodud, mis keeles koolitus läbi viiakse.

1.6 Koolituste aluseks on nende kirjelduses välja toodud: lühikirjeldus/tutvustus, sihtrühm,  toimumise koht, kestvus, õppekava nimetus, õppekava rühm, koolituse läbi viimise keel, õpiväljundid, koolituse sisu, läbimise kriteeriumid, lektori pädevused, registreerimise/loobumise ning pretensioonide info. 

 

2. KOOLITUSTELE REGISTREERIMINE

2.1 Koolitustele registreerimine käib läbi LOOV teraapiakeskuse kodulehe (loovtk.ee), kus koolituste kirjeldused ning registreerimine on avatud “koolitused” kategooria alt. Iga koolituse juures on registreerimise ankeet, mille täitmise järel saadetakse osaleja e-postile arve. 

2.2 Arve maksmise tähtajaks eraisikutel on 1 päev enne koolituse algust, juriidilistel isikutel kuni 21 päeva pärast koolituse toimumist. Võimalik on maksta mitmes osas ja/või kokkulepitud kuupäeval. Eraldi kokulepeteks tuleb soovi avaldada kirjalikult e-posti teel loov@loovtk.ee 

2.3 Koolitused toimuvad, kui on vähemalt 5 osalejat.

2.4 Koolitusel saab osaleda veebi vahendusel kuni 50 inimest ja kontaktõppes kuni 30 inimest. Kohtade täitumise korral saab registreerida ootenimekirja. 

 

3. KOOLITUSE ÄRA JÄÄMINE VÕI LOOBUMINE

3.1 Kui koolitus peaks ära jääma (koolitaja haigestumine, muud ootamatud olukorrad) antakse sellest osalejatele esimesel võimalusel teada ning lepitakse kokku uus koolituse toimumise aeg. Kui uuel ajal ei ole võimalik osaleda, tagastatakse registreerijale koolituse tasu või saab selle eest kasutada teisi MTÜ CREATIVE THERAPY teenuseid.

3.2 Kui kolm päeva enne koolituse toimumist ei ole 5 osalejat koos, antakse sellest osalejatele e-posti teel teada ning koolitus lükkub edasi või tühistatakse. 

3.3 Koolituse ära jäämise või edasi lükkumise korral saab koolitustasu kasutada järgneval korral, teiste MTÜ CREATIVE THERAPY teenuste soetamiseks või tagasimakse pangakontole, millega koolituse eest tasuti. 

3.4 Kui registreerija on koolituse eest tasunud ning koolitus toimub, kuid soovib koolitusest loobuda, siis tagastatakse 100% tasust, kui teavitatakse 7p enne koolituse toimumise päeva. Vähem kui 7p ette teatamise puhul tagastust ei toimu, kuid soovi korral saab sama tasuga osaleda teisel MTÜ CREATIVE THERAPY teenusel. 

 

4. KOOLITUSE LÄBIMINE

4.1 Koolitused toimuvad ZOOM keskkonnas või kontaktselt. Sellisel juhul on koolituse juures välja toodud aadress, kus koolitus toimub. Mõlemal juhul on osalejatele tagatud koolituse sisule vastav keskkond, mis toetaks koolituse läbimist. 

4.2 Koolitused koosnevad loengu osast, individuaalsest tööst ning grupiaruteludest. 

4.3 Koolitustõend väljastatakse osalejale, kes osaleb koolitusel algusest lõpuni ning teeb kaasa kõik koolitusel läbi viidud harjutused, arutelud jm. 

4.4 Koolituselt poole pealt lahkumise tõttu saab koolitajaga teha kokkuleppe koolituse läbimiseks iseseisva tööga, mis kataks koolitusel läbi võetud teemad, millelt osaleja puudus. 

4.5 Kõigile koolitusel osalenutele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud koolitustõend 3 nädala jooksul, mis saadetakse e-posti peale. 

 

5. KVALITEEDI TAGAMINE

5.1 LOOV teraapiakeskuse koolitajad on loovterapeudid (MSc), kes on täiendanud end erinevates õpetes ja koolitustel. Koolitajate pädevustega saab tutvuda kodulehel: https://loovtk.ee/spetsialistid/ 

5.2 Koolitajad täiendavad end erialaselt järjepidevalt, osalevad supervisioonides ja/või kovisioonides. 

5.3 Iga koolituse lõpus täidavad osalejad Google Form tagasiside ankeedi koolitusele, kus märgitakse ära enda rahulolu koolitusega (skaalal 0–10), mis tuli enim kasuks ning edaspidised soovitused/ettepanekud. Antud infot võetakse alati arvesse koolituste edaspidistel planeerimistel ja sisu kokku panekutel. 

 

6. PRETENSIOONID

6.1 LOOV teraapiakeskuse koolitaja ning koolitusel osaleja vahelised vaidlused lahendatakse omavahel telefoni (55686908) või eposti (loov@loovtk.ee) teel. 

toimunud


SEGNI MOSSI workshop "GLITTER"

12.–14.01.2024​

Töötuba loovterapeutidele, psühholoogidele, psühhoterapeutidele jt huvilistele!

Segni Mossi on visuaalkunstniku Alessandro Lumare ja koreograaf Simona Lobefaro 2014. aastal sündinud projekt, mille eesmärk on uurida tantsu ja graafilise märgi koostoimet laste ja täiskasvanutega. Nad on saanud väga palju rahvusvahelist tunnustust ja auhindu!

Tule õpi selgeks uus meetod!


Cornelia Elbrecht online töötuba Guided Drawing®

7.03.2024
09:30 - 12:30

Töötuba loovterapeutidele, psühholoogidele, psühhoterapeutidele jt huvilistele!
Antud töötoas tutvustab Cornelia Guided Drawing® tehnikat, mida võime tõlkida kui juhitud joonistamist. See on sensomotoorne, kehakeskne ja traumateadlik kunstiteraapia lähenemine

Tule õpi selgeks uus meetod!