Skip to content

Koolitused

avalikud koolitused

Pakume erinevaid koolitusi vaimse tervise, arengu ja loovuse toetamiseks. Avatud koolitused toimuvad vähemalt kord kuus ja nende toimumisaeg on nähtav koolituskalendrist. Koolitusteemad ja sihtrühmad on alljärgnevad:

loovteraapia tehnikate tutvustamine erinevatele spetsialistidele

 • psühholoogid
 • nõustajad
 • psühhoterapeudid
 • meditsiinitöötajad
 • õpetajad
 • tugimeeskonna spetsialistid
 • muud inimestega töötavad spetsialistid

raseduse psühholoogia ja raseduskriis

 • raseduse planeerimine, rasedus, sünnitus, sünnitusjärgne periood - psühholoogilised eripärad
 • paarielu raseduse ajal ja sünnitusjärgselt
 • loovad tehnikad sünnituseks ettevalmistamisel

lapse arengu toetamine esimese kolme eluaasta vältel

 • lapse arengu toetamine esimese kahe eluaasta vältel
 • kiindumussuhe
 • eneseregulatsioon
 • aju areng esimestel aastatel
 • sensoorne, motoorne, kognitiivne areng
 • laste temperament

loovus

 • loovad tehnikad töös lastega
 • loovuse toetamine ettevõttes/meeskonnas
 • loomingulise mõõna ületamine
 • loovus enesearegus

loovagentuuride ja teistele loovatele meeskondadele

 • individuaalne loovteraapia
  • töötaja efektiivsuse suurendamine (töö emotsioonidega, stress ja läbipõlemine, töö motivatsiooniga, töö-pereelu konflikt, tööga rahulolu toetamine)
 • loovuse toetamine ja loomingulise mõõna ületamine
 • aja planeerimine loomeinimestele
 • meeskonnatöö toetamine: suhete loomine ja kommunikatsioon
 • muutuste tegemine (kuidas kiiresti muutuvas keskkonnas otsuseid langetada (nõuab loovat lähenemist)), muutustega kohanemine (traditsioon vs. innovatsioon), teie roll meeskonnas, organisatsioonis - paindlikkuse suurendamine, loova mõtlemise harjutused
 • disainmõtlemise toetamine
 • lahenduste leidmine
 • loovteraapiline vaimse tervise toetamise meeskondadele (loe pikemalt altpoolt)
Koolitus meeskonnale (kuni 20 inimest)

loovteraapiline vaimse tervise toetamine meeskondadele

“Vaimse tervise toetamine loovteraapiliste meetodite ja tehnikate abil, kombineerides neid lahenduskeskse lühiteraapia ja enesekaastunde (sh teadveloleku) põhimõtetega.”

Koolitust saavad tellida ettevõtted oma personalile, kes töötavad suure pinge all, kelle puhul on täheldatud läbipõlemise märke ning motivatsiooni ja töö efektiivsuse langust. Samuti võib koolitust tellida kõige selle ennetamiseks mis tahes meeskonnale. Ennetus on alati parim variant meeskonna vaimse tervise toetamiseks! Stress (sh lühiajaline) ja läbipõlemine võivad vähendada kognitiivset võimekust ning mida kauem see kestab, seda jäädavamalt kahjustuvad ja mõjutavad need meie vaimset ja kehalist tervist. Kognitiivsed funktsioonid on seotud loova mõtlemisega, st kui meie kognitiivne võimekus langeb (nt stressi tulemusena), ei suuda me loovalt mõelda ega probleeme lahendada.

Kümnest kohtumisest koosneva koolituse eesmärk on toetada töötajate vaimset tervist, kasvatada sellekohast teadlikkust ning erinevate individuaalsete, paari- ja grupitöödena valmivate loovtegevuste abil ennetada läbipõlemist, ärevust, depressiooni, suurendada säilenõtkust (omadus uutes olukordades hakkama saada) ja enesekaastunnet (sh teadvelolekut). Kõik need vaimse tervise aspektid on seotud töötajate efektiivsuse, motivatsiooni, harjumuste ja tervisliku mina-pildi tekkega. Koolitus on suunatud eelkõige individuaalsete ressursside leidmisele, kuid selle raames tehakse ka grupitöid, millega saab toetada meeskonnaliikmete omavahelisi suhteid.

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi.

Kohtumised kestavad kaks tundi ja toimuvad kümnel järjestikusel nädalal ühe korra nädalas. Loengutes käsitletakse vaimse tervise riski- ja kaitsetegureid, stressi ja läbipõlemist. Läbi Praktiliste harjutuste käigus omandatakse vahendid oma vaimse tervise toetamiseks, eesmärkide ja ressursside leidmiseks ning mina-pildi tugevdamiseks.

koolituse võimalikud tulemused:

 • suurenevad emotsionaalne heaolu ja enesesõbralikkus
 • väheneb läbipõlemine
 • paraneb eneseateadlikkus
 • osatakse seada isiklikke eesmärke ja leida ressursse nende saavutamiseks
 • ollakse teadlikud vaimse tervise riski- ja kaitseteguritest
 • omandatakse teadmised ja praktilised oskused oma vaimse tervise toetamiseks

Koolituse läbiviija on loovterapeut Alissa Kiinvald, kes on selle koolituse programmi mõju uurinud oma magistritöö raames teostatud rakendatavusuuringu käigus. Enne ja pärast koolitust tehtud mõõtmiste kohaselt paranes koolituse järgselt emotsionaalne heaolu, vähenes depressioon ja üldärevus, suurenes enesesõbralikkus ja vähenes läbipõlemistunne.

Lisaks on võimalik tellida koolitusega paralleelselt toimuvaid individuaalseid kohtumisi töötajatele, kellel oleks vaja üks-ühele sessioone. Koolituse mõju hindamiseks saab tellida testid, mis viiakse läbi enne ja pärast koolitust, et selgitada välja muutused emotsionaalses heaolus, läbipõlemistundes ja enesesõbralikkuses.

Täpse hinnapakkumise saamiseks saatke meile päring, millele vastame kolme tööpäeva jooksul. Koolitust on võimalik teha ka lühemalt (sellisel juhul võivad oodatavad mõjud olla nõrgemad) või pikemalt.

 

Täiskasvanu koolitus teave

LOOV teraapiakeskuse (PIGNERES OÜ) tegevusloa nr: 223522.

 

1. ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1.1 PIGNERES OÜ koolitused toimuvad LOOV teraapiakeskuse nime alt. 

1.2 Loov Teraapiakeskus lähtub täiendkoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest (nt Eesti Loovteraapiate Ühingu eetikakoodeksist). 

1.3  LOOV teraapiakeskuse koolituste õppekavarühmad: psühholoogia; teraapia ja taastusravi; isikuareng.

1.4.  Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus ühe akadeemilise tunni kestvus on 45 minutit. 

1.5 Koolitused viiakse läbi eesti keeles või vene keeles. Iga koolituse juures on eraldi välja toodud, mis keeles koolitus läbi viiakse.

1.6 Koolituste aluseks on nende kirjelduses välja toodud: lühikirjeldus/tutvustus, sihtrühm,  toimumise koht, kestvus, õppekava nimetus, õppekava rühm, koolituse läbi viimise keel, õpiväljundid, koolituse sisu, läbimise kriteeriumid, lektori pädevused, registreerimise/loobumise ning pretensioonide info. 

 

2. KOOLITUSTELE REGISTREERIMINE

2.1 Koolitustele registreerimine käib läbi LOOV teraapiakeskuse kodulehe (loovtk.ee), kus koolituste kirjeldused ning registreerimine on avatud “broneeri” kategooria alt. Koolitus lisatakse ostukorvi ning seejärel saab maksta kasutades pangalinki, pangaülekannet või lisada kommentaari e-arve soov. Pärast registreerimist tuleb osaleja e-postile kinnituskiri (seda võib otsida ka rämpspostist).

2.2 Arve maksmise tähtajaks eraisikutel on 1 päev enne koolituse algust, juriidilistel isikutel kuni 21 päeva pärast koolituse toimumist. Võimalik on maksta mitmes osas ja/või kokkulepitud kuupäeval. Eraldi kokulepeteks tuleb soovi avaldada kirjalikult e-posti teel loov@loovtk.ee 

2.3 Koolitused toimuvad, kui on vähemalt 5 osalejat.

2.4 Koolitusel saab osaleda veebi vahendusel kuni 50 inimest ja kontaktõppes kuni 30 inimest. Kohtade täitumise korral saab registreerida ootenimekirja. 


3. KOOLITUSE ÄRA JÄÄMINE VÕI LOOBUMINE

3.1 Kui koolitus peaks ära jääma (koolitaja haigestumine, muud ootamatud olukorrad) antakse sellest osalejatele esimesel võimalusel teada ning lepitakse kokku uus koolituse toimumise aeg. Kui uuel ajal ei ole võimalik osaleda, tagastatakse registreerijale koolituse tasu või saab selle eest kasutada teisi PIGNERES OÜ teenuseid.

3.2 Kui kolm päeva enne koolituse toimumist ei ole 5 osalejat koos, antakse sellest osalejatele e-posti teel teada ning koolitus lükkub edasi või tühistatakse. 

3.3 Koolituse ära jäämise või edasi lükkumise korral saab koolitustasu kasutada järgneval korral, teiste PIGNERES OÜ teenuste soetamiseks või tagasimakse pangakontole, millega koolituse eest tasuti. 

3.4 Kui registreerija on koolituse eest tasunud ning koolitus toimub, kuid soovib koolitusest loobuda (ükskõik, mis ajal), siis tagasimakset ei tehta. Koolitustasu võib kasutada teiste PIGNERES OÜ teenuste eest, nt edaspidiste koolituste jaoks. 

 

4. KOOLITUSE LÄBIMINE

4.1 Koolitused toimuvad ZOOM keskkonnas või kontaktselt. Sellisel juhul on koolituse juures välja toodud aadress, kus koolitus toimub. Mõlemal juhul on osalejatele tagatud koolituse sisule vastav keskkond, mis toetaks koolituse läbimist. 

4.2 Koolitused koosnevad loengu osast, individuaalsest tööst ning grupiaruteludest. 

4.3 Koolitustõend väljastatakse osalejale, kes osaleb koolitusel algusest lõpuni ning teeb kaasa kõik koolitusel läbi viidud harjutused, arutelud jm. 

4.4 Koolituselt poole pealt lahkumise tõttu saab koolitajaga teha kokkuleppe koolituse läbimiseks iseseisva tööga, mis kataks koolitusel läbi võetud teemad, millelt osaleja puudus. 

4.5 Kõigile koolitusel osalenutele väljastatakse digitaalselt allkirjastatud koolitustõend 3 nädala jooksul, mis saadetakse e-posti peale. 

 

5. KVALITEEDI TAGAMINE

5.1 LOOV teraapiakeskuse koolitajad on loovterapeudid (MSc), kes on täiendanud end erinevates õpetes ja koolitustel. Koolitajate pädevustega saab tutvuda kodulehel: https://loovtk.ee/spetsialistid/ 

5.2 Koolitajad täiendavad end erialaselt järjepidevalt, osalevad supervisioonides ja/või kovisioonides. 

5.3 Iga koolituse lõpus täidavad osalejad Google Form tagasiside ankeedi koolitusele, kus märgitakse ära enda rahulolu koolitusega (skaalal 0–10), mis tuli enim kasuks ning edaspidised soovitused/ettepanekud. Antud infot võetakse alati arvesse koolituste edaspidistel planeerimistel ja sisu kokku panekutel. 


6. PRETENSIOONID

6.1 LOOV teraapiakeskuse koolitaja ning koolitusel osaleja vahelised vaidlused lahendatakse omavahel telefoni (55686908) või eposti (loov@loovtk.ee) teel.