Skip to content

privaatsuspoliitika

Pigneres OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt koostas Pigneres OÜ käesoleva privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad Pigneres OÜ kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Pigneres OÜ tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.
Laik3-18

Isikuandmete kogumine ja kasutamine


sikuandmed on eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Pigneres OÜ kogub ja töötleb kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või kliendiga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumise viis) esitamisel Pigneres OÜ veebisaidil või mujal (näit. kauplused);
  • veebisaidi kasutamisel kliendi konto infost või küpsiste (cookies) kaudu
  • ostu või tellimuse sooritamisel Pigneres OÜ veebipoes või veebipoes kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Pigneres OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);

Muude andmete kogumine
Pigneres OÜ kogub ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Pigneres OÜ võib koguda ka andmeid kliendi tegevuste kohta veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et Pigneres OÜ saaks klientidele edastada kasulikumat teavet ning et Pigneres OÜ saaks info, millised veebisaidi toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine
Kogutud isikuandmete abil saab Pigneres OÜ teavitada kliente veebilehel olevate toodete uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Pigneres OÜ kasutab kogutud isikuandmeid ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Pigneres OÜle nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta Pigneres OÜ kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Pigneres OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Pigneres OÜle teenuseid ning on lepinguga kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks võib olla näiteks Pigneres OÜ partner, kelle ülesandeks on e-poes müüdavate kaupade transport. Kliendi isikuandmeid säilitab Pigneres OÜ kuni lepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Pigneres OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Pigneres OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse
Pigneres OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Pigneres OÜl on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleb Pigneres OÜ püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

Turvalisus
Kõik Pigneres OÜ veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmeside kanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Pigneres OÜ veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel on klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Pigneres OÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente, kuid annab oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja kliendile kättesaadavana Pigneres OÜ kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Pigneres OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega saab võtta ühendust aadressil loov@loovtk.ee Kliendil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole.